Sex Treatments, Sexual Debility Treatments, Sex Problems, Male Female Sex Treatments, Hair Problems, Skin Treatments, Height Increasements, Penis Enlargements, Sex Debility Treatments.

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

If you feel any kind of sexual problem with you don’t hesitate to call us. You can buy medicine online and also depositing payment ic bank A/C our bank account number is
A/C 008201542454 Dr K.S. Dhillon branch Jalandhar.
After depositing payment fax us the bank slip and address. The overseas patient can deposit the payment via Western Union Transfer or Union Money gram on the name of DR Kuldeep Singh Dhillon. We wll send you the medicine.

ksd

ਨੋਟ : ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾ ਤੋ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਨ ਤੋ ਬਾਦ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਦ ਹੀ ਮਰੀਜ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ksd

ਨਪੁਂਸਕਤਾ ਕੀ ਹੈ ?

ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਰਜ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਰਹਿਣਾ.
ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪੁਂਸਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਜਦੋ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲ ਵਦਦਾ ਹੈ ਤਾ ਓਸ ਦੇ ਮਨਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਈ ਸਵਾਲ ਖੜੈ ਹੋ ਜਾਨਦੇ ਨੇ.
ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਲਿੰਗ ਦਾ ਟੇਢਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਨਾ,ਲਿੰਗ ਦੇ ਤਣਾਉ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਧਾਂਤ, ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਮੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਨਾ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗ ਚ ਤਣਾਉ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਖਲਾਸ ਹੋ ਜਾਨਾ. ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਬ ਕੁਝ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ. ਅਜ ਕਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁਟੱਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਵੀ ਸੈਕਸ ਹੀ ਹੈ.ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਿਰਫ ਸਮੇ ਤੇ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਨਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਖੁਸ਼ੀਆ ਲਿਆਉ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਚ ਤਣਾਉ ਤੇ ਸਮਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧੇਗੀ.

ਇਲਾਜ

ਅਸੀ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆ, ਭਸਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫ਼ੈਕਟ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਲਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮੋਟਾਈ, ਟੇਢਾਪਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਜ ਕਰੀਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲਾਪਣ, ਪਠਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਦੀ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਵਰ ਤੇ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖਤਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੀਜ ਆਪਨੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋ ਹੋਵੇ.ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ. ਪੂਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹੀ ਸੈਕਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਰਜ ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵੇਗਾ. ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਦ ਵਿਆਹ ਚ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼੍ਠੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦ - ਔਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ.